Dr Anurag Mishra

 Dr Anurag Mishra

Dr Anurag Mishra

Associate Professor Department of Surgery.MAMC & LNH. SECRETARY MAMC CHS TEACHERS ASSOCIATION.

Dr Anurag Mishra  Associate Professor Department of Surgery.MAMC & LNH. SECRETARY MAMC CHS TEACHERS ASSOCIATION.

Courses

Starts Apr 20, 2022 Ends Apr 21, 2023 
 
CertificateCertificate
Starts Feb 26, 2021 Ends Feb 25, 2023 
 
Starts Jan 27, 2021 Ends Apr 26, 2021 IST