Dr. Jayashree Todkar

 Dr. Jayashree Todkar

Dr. Jayashree Todkar

Metabolic & Bariatric Surgeon, Dr L H Hiranandani Hospital, Mumbai

 

DR. JAYASHREE S. TODKAR                                  
- The  1st lady Bariatric Sur...